Startsein haalbaarheid woningbouw in Florapark-Westeinde

De projectontwikkelaars ZeemanVastgoed, VORM en Scholtens Projecten gaan onderzoeken of woningbouw in het plan Florapark-Westeinde haalbaar is. Met de gemeenten Enkhuizen en Stede Broec is hiervoor een intentieovereenkomst afgesloten. Het plan houdt rekening met circa 950 woningen.

De ontwikkelaars hebben al een aantal jaren plannen voor woningbouw in dit gebied ten zuiden van het Westeinde in Enkhuizen en de Hoofdstraat in Bovenkarspel, parallel aan het spoor. Het gebied ligt op grondgebied van de gemeenten Stede Broec en Enkhuizen. Beide gemeenten besloten in november 2021 de ontwikkeling van dit gebied gezamenlijk op te pakken.

Haalbaarheidsonderzoek

De ontwikkelaars onderzoeken in overleg met de gemeenten of woningbouw in het gebied Florapark-Westeinde haalbaar is. De haalbaarheid wordt onderzocht aan de hand van op te stellen ambities en uitgangspunten, een stedenbouwkundige visie en het uitvoeren van diverse onderzoeken, waaronder een verkeersonderzoek en het realiseren van een goede ontsluiting. Voor de ontsluiting wordt overleg gevoerd met de provincie.

De stedenbouwkundige visie maken de ontwikkelaars op basis van de ambities en uitgangspunten van de gemeenten voor het gebied. De visie geeft een globaal beeld van onder andere de groen- en waterstructuur, het soort woningen, de beeldkwaliteit en de duurzaamheid.

Ontwikkeling woningbouw stap verder

Wethouder Slagter van gemeente Stede Broec is blij dat er nu een handtekening is gezet onder de intentieovereenkomst: “Er is een grote vraag naar woningen en daar wil de gemeente zo snel mogelijk aan voldoen. Dit gebied is al langer in beeld voor woningbouw. Met deze overeenkomst zijn we weer een stap verder in de ontwikkeling van het woningbouwplan Florapark-Westeinde”.

Ook wethouder Jan Franx van gemeente Enkhuizen juicht woningbouwontwikkeling op deze plek toe: “In onze gemeentelijke visie is deze plek een mogelijke woningbouwlocatie. Samen met onze buurgemeente willen we hier woningen realiseren voor verschillende doelgroepen. Met name voor senioren en starters, want daaraan is heel veel behoefte”.

De ontwikkelaars sluiten zich hierbij aan. Peter Langenberg van ZeemanVastgoed geeft aan: “We zijn namens ZeemanVastgoed erg enthousiast over de nu genomen stap om woningbouw in het ontwikkelbied verder te onderzoeken. Onze locatie is al meer dan 20 jaar in beeld voor woningbouw en gedurende die tijd is de situatie op de woningmarkt er voor starters, doorstromers, senioren en overige kopers niet beter op geworden. Deze ontwikkeling zou een flinke stap voorwaarts zijn om bewoners van de twee gemeenten een kans te bieden op een passende woning”.

Eva Hekkenberg van VORM ziet Florapark Westeinde als een interessante kans om de woningvoorraad van gemeenten Enkhuizen en Stede Broec aan te vullen. “Als we hier samen circa 950 woningen kunnen gaan realiseren, dan maken we goede stappen in het versnellen van betaalbare woningen voor zowel starters als senioren. Als VORM hechten we bovendien veel waarde aan een sterk participatietraject voor buurten waar iedereen wil wonen. Samen de schouders eronder!

Ook Guido Scholtens van Scholtens Projecten is blij dat wordt gestart met dit haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw in Florapark-Westeinde. “We zetten gezamenlijk een belangrijke stap richting de realisatie van een prachtige woonomgeving. Scholtens Projecten hecht veel waarde aan de reeds ingezette participatie. Door nauw samen te werken en aandachtig te luisteren naar de wensen en ideeën van de lokale gemeenschap streven we ernaar een levendige woonwijk te creëren die volledig aansluit bij hun behoeften. Ons doel is om een omgeving te realiseren waarin elk persoon zich niet alleen betrokken voelt maar ook het gevoel van thuiskomen ervaart.”

Gezamenlijk ambities bepalen

De gemeenten zijn nu bezig met het bepalen van de ambities en uitgangspunten voor Florapark-Westeinde. Bijvoorbeeld het uitgangspunt om woningen voor senioren en starters te bouwen, het landschappelijke karakter te behouden met water en groen en het gebied duurzaam in te richten.

Participatie

Participatie is een belangrijk onderdeel van deze woningbouwontwikkeling. Samen met de ontwikkelaars, klankbordgroep, omwonenden, bewoners en ondernemers willen de gemeenten een woonwijk ontwikkelen waar toekomstige bewoners prettig kunnen wonen.

Op een eerste participatiebijeenkomst in 2022 gaven omwonenden en ondernemers van het plangebied aan wat aandachtspunten zijn en wat zij belangrijk vinden. Vervolgens is een klankbordgroep gevormd. De klankbordgroep denkt mee over de ambities en de uitwerking hiervan in de vervolgstappen voor Florapark-Westeinde. Aan de hand van alle reacties maken de gemeenten een concept ambitiedocument. In juni wordt het concept ambitiedocument toegelicht  op een bijeenkomst voor omwonenden. Vanaf dat moment kan iedereen hierop reageren via de participatiewebsites samen.enkhuizen.nl en samen.stedebroec.nl.

Andere initiatieven

Naast het woningbouwinitiatief voor Florapark-Westeinde heeft zaadverbeteringsbedrijf Incotec een plan om haar locatie aan het Westeinde te vernieuwen en uit te breiden. Ook wordt in het plangebied onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om op korte termijn tijdelijke flexwoningen te realiseren.

Planning

De verwachting is dat het haalbaarheidsonderzoek eind 2023 is afgerond. In oktober 2023 nemen de gemeenteraden een besluit over het ambitiedocument en de nota van uitgangspunten gevolgd door het vaststellen van de stedenbouwkundige visie. Het streven is in 2025 te beginnen met het bouwrijp maken van het gebied.

Geef een reactie