Overloopparkeerterrein Flevoweg niet eerder dan in 2024

ENKHUIZEN – Om de parkeerproblemen in Enkhuizen het hoofd te bieden heeft de gemeente Enkhuizen al in 2017 een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd waarin het terrein dat nu door Pipelife wordt gehuurd voor haar bedrijfsvoering en als parkeerplaats voor auto’s van haar werknemers, uit te breiden om er een overloopparkeerterrein van te maken

Samen met Pipelife is toen een schetsontwerp gemaakt waarin het huidige terrein dat door Pipelife in gebruik is gaat worden ingericht als overloopparkeerterrein die in westelijke richting deels als vervangend terrein voor Pipelife gaat dienen. Dit gebied loopt dan tot aan de tuintjes.

De gemeente Enkhuizen heeft een concept-voorontwerpbestemmingsplan laten opstellen en gaat nu de aankomende periode overleg voeren met de diverse (overheids)instanties. Als vervolgstap komt dan de wijziging van het bestemmingsplan aan de beurt maar dit kan pas plaatsvinden in het najaar van 2023 omdat dan de resultaten bekend zijn van het wettelijk verplichte onderzoek naar beschermde dier- en plantsoorten in het gebied.

De gemeente Enkhuizen streeft er naar om voor 31 december het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen, dit omdat op 1 januari 2024 de nieuwe Omgevingswet in werking gaat treden en er dan andere procedures en vormvereisten gelden.

Veiligheid

Duidelijk is wel dat het krediet dat eerder door de gemeenteraad beschikbaar werd gesteld niet toereikend is. De algehele prijsstijgingen zijn hier debet aan en ook omdat er aanvullende voorzieningen moeten worden genomen zoals op het gebied van de veiligheid door omheining en camera’s te plaatsen. Wel zal de gemeente Enkhuizen op een zo laat mogelijk tijdstip met de vraag voor een aanvullend krediet komen.

Mocht alles probleemloos verlopen dan denkt de gemeente Enkhuizen dat in het tweede kwartaal van 2024 het bestemmingsplan aan de raad worden voorgelegd waarna de aanbesteding zal volgen.

Geef een reactie