Regionale afstemming woningbouwplannen Westfriesland 2024

ENKHUIZEN – De gemeenten in West-Friesland werken sinds 2017 met het kwantitatieve afwegingskader wonen en sinds 2019 ook met het kwalitatieve afwegingskader wonen. In 2021 is het afwegingskader verder ontwikkeld met het accent op de kwantitatieve afweging, het objectiveren van het Westfriese vooruitdenken en concretisering van de ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

De regio Westfriesland heeft in maart 2023 de regionale Woondeal Noord-Holland Noord getekend waarin de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwambities zijn vastgelegd tussen alle gemeenten in de regio Noord-Holland Noord, Rijk en Provincie Noord-Holland. Daarnaast heeft de regio in 2023 een onafhankelijk woonbehoefteonderzoek laten uitvoeren en zijn de regiogemeenten aangesloten bij het Convenant Toekomstbestendig Bouwen. In dit convenant, dat ook door veel andere gemeenten in Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland is getekend zijn duurzaamheidscriteria in verschillende ambitieniveaus eenduidig gedefinieerd. De afspraken uit de Woondeal, het woonbehoefteonderzoek en het Convenant Toekomstbestendig Bouwen geven aanleiding om het Westfriese afwegingskader 2021 inhoudelijk te wijzigen op kwantitatieve (aantallen) en kwalitatieve (betaalbaarheid, specifieke doelgroepen, duurzaamheid) onderdelen.

De regio Westfriesland geeft met het afstemmingskader wonen, de regionale woningbouwprogrammering en woningbouwmonitor invulling aan de regionale ambities (woondeal en woonakkoord). Daarnaast geeft de regio invulling aan provinciaal beleid van regionale afstemming, conform de provinciale omgevingsverordening.

Geef een reactie