Voorgenomen verkoop strook gemeentegrond bij Volmolen 3 Enkhuizen

De gemeente Enkhuizen maakt hierbij bekend dat zij voornemens is een strook grond van in totaal ca. 53 m2 te verkopen aan de aangrenzende eigenaar van Volmolen 3, 1602 ET Enkhuizen.

Objectinformatie

Het betreft een strook grond, deel uitmakend van het kadastrale perceel gemeente Enkhuizen EHZ 00 G 178. De strook is gelegen aan de westzijde van het perceel Volmolen 3 Enkhuizen. De totale oppervlakte bedraagt ca. 53 m2.

De eigenaar van Volmolen 3 Enkhuizen is de enige serieuze gegadigde

Naar oordeel van de gemeente Enkhuizen is de aangrenzende eigenaar van Volmolen 3 Enkhuizen de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor deze voorgenomen verkoop.

1. De eigenaar van Volmolen 3 Enkhuizen heeft deze grond in gebruik als tuin, aansluitend op de huidige achtertuin.

2. De grond heeft de bestemming groen.

3. Gelet op de ligging en de bestemming van het perceel is de strook grond enkel te gebruiken tezamen met het aangrenzende perceel Volmolen 3 Enkhuizen en niet zelfstandig.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop van de grond aan de aangrenzende eigenaar van Volmolen 3 Enkhuizen, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan dient u dit binnen 20 dagen na de dag van deze publicatie, met opgave van redenen, schriftelijk kenbaar te maken bij de gemeente Enkhuizen, Postbus 11, 1600 AA Enkhuizen onder vermelding van ‘Reactie op voornemen tot verkoop strook gemeentegrond Volmolen 3 Enkhuizen.

Met deze publicatie geeft de Gemeente uitvoering aan het zogenaamde Didam-arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR: 2021:1778).

Geef een reactie